Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach

Gru 23, 2020 Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Techniki Okienne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Rent sp. k.., w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

Treść zawiadomienia:

„Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o obniżeniu udziału poniżej progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce ArtP Capital SA („Spółka”).

  1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
  2. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zarejestrowaniem w dniu 11 grudnia 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, o czym zawiadamiający dowiedział się w dniu 17 grudnia 2020 r.
  3. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J posiadałem 4 980 924 akcji stanowiących 13,70 % kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania z nich 4 980 924 głosów, co stanowiło 13,70  % ogólnej liczby głosów.

  1. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J nadal posiadam 4 980 924  akcji stanowiących 9,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania z nich 4 980 924  głosów, co stanowiło 9,66% ogólnej liczby głosów.

  1. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

Nie dotyczy – brak podmiotów zależnych.

  1. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

  1. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

  1. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

4 980 924 głosów, co stanowiło 9,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Może cię również zainteresować