Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki TYLKO PIŁKA SA na 18 stycznia 2013 r.

sty 12, 2013 Raporty bieżące

Zarząd spółki TYLKO PIŁKA SA z siedzibą w Opolu powziął informację o podjęciu w dniu 11 stycznia br. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwały Nr 44/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki TYLKO PIŁKA S.A.

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 18 stycznia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki TYLKO PIŁKA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLTLPKA00010”:

a) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji serii A,

b) 1.333.333 (jednego miliona trzystu trzydziestu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji serii B,

c) 1.450.000 (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii C,

d) 1.780.000 (jednego miliona siedmiuset osiemdziesięciu tysięcy) akcji serii D;

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „TPILKA” i oznaczeniem „TYP”.

Podstawa prawna: §3 ust 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Stanisław Wedler – Prezes Zarządu
  • Magdalena Wołąsewicz – Prokurent

Może cię również zainteresować