Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sie 20, 2020 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020 roku. Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje ponadto wyszczególnienie tych zmian, wskazując treść dotychczasową oraz uchwaloną.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

ArtP – Treść uchwał ZWZ 2020

ArtP – Zmiany Statutu – ZWZ 2020

Może cię również zainteresować