Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mar 30, 2021 Aktualności, Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 marca 2021 roku. Ponadto Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. W załączeniu Zarząd przekazuje wyszczególnienie tych zmian, wskazując treść dotychczasową oraz uchwaloną.
Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu ArtP Capital S.A. w dniu 29.03.2021 r

Zmiany Statutu dokonane podczas NWZ ArtP Capital S.A. z dnia 29.03.2021

Może cię również zainteresować