Sprzedaż udziałów w spółkach DYOR sp. z o.o. i Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o.

Paź 27, 2020 Raporty bieżące

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 27 października 2020 r. zawarł z VENET-LUX sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: VL) umowy, mocą których sprzedał VL:

– 2.400 udziałów w spółce DYOR sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: DYOR) o wartości nominalnej 50 zł każdy, które stanowią 39,34% kapitału zakładowego za łączną cenę 12.000,00 zł;

– 10 udziałów w spółce Amabee Centrum Aplikacji Mobilnych sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (dalej: Amabee) o wartości nominalnej 50,00 każdy, które stanowią 10% kapitału zakładowego za łączną cenę 15.000,00 zł.

Zarząd wskazuje, iż DYOR została założona przez Emitenta 12 marca 2015 r. Po podniesieniu przez DYOR w dniu 16 czerwca 2015 r. kapitału zakładowego w drodze emisji 6.000 nowych udziałów i opłaceniu objętych przez Emitenta 2.300 nowych udziałów aportem w postaci oprogramowania zawierającego aplikację do samodzielnego projektowania wyrobów jubilerskich (pozostałe 3.700 udziałów objęli inni inwestorzy), Emitent posiadał w DYOR 2.400 udziałów o łącznej wartości nominalnej 120.000,00 zł (taka też wartość widniała w księgach Emitenta; por. EBI nr 10/2015 z dn. 17 czerwca 2015 r.). W maju 2020 r. pozostali udziałowcy, specjaliści rynku jubilerskiego i dóbr luksusowych, odpowiedzialni za dostarczenie produktów jubilerskich, wycofali się z DYOR. Wobec braku osób odpowiedzialnych za działalność operacyjną DYOR, a także z uwagi na specyfikę branży w której działa DYOR, oraz wyniki osiągane przez DYOR, Zarząd Emitenta podjął decyzję o sprzedaży posiadanych udziałów DYOR. Po transakcji, Emitent nie posiada żadnych udziałów DYOR. Po sprzedaży udziałów DYOR, Emitent odnotuje stratę na działalności finansowej stanowiącą różnicę pomiędzy wartością odnotowaną w księgach a cenę sprzedaży w wysokości 108 000,00 zł.

Z kolei Amebee została kupiona przez Emitenta 17 kwietnia 2015 r. za cenę 150.000,00 zł (por. EBI nr 4/2015 z dn. 17 kwietnia 2015 r.). Amabee to podmiot działający na rynku aplikacji mobilnych, którego głównym projektem było stworzenie „AMABEE Mobilny Asystent Ubezpieczeniowy”, tj. pierwszej mobilnej porównywarki ofert ubezpieczeniowych dostępnej w formie aplikacji w smartfonach i tabletach. Brak osiągnięcia przez aplikację wskaźników na zadowalającym poziomie, a związanych z jej rentownością, przełożyło się na słabe wyniki finansowe osiągane przez Amebee, co utrudniło dalszy rozwój tej aplikacji. Wobec dużej liczby produktów na rynku zapewniających porównywalne funkcjonalności, Zarząd Emitenta nie widzi możliwości dalszego rozwoju tej aplikacji, co poskutkowało podjęciem decyzji o sprzedaży posiadanych przez Emitenta udziałów Amebee. Po transakcji, Emitent nie posiada żadnych udziałów Amebee. Po sprzedaży udziałów Amebee, Emitent odnotuje stratę na działalności finansowej stanowiącą różnicę pomiędzy wartością odnotowaną w księgach a cenę sprzedaży w wysokości 135 000,00 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Może cię również zainteresować