Dokonanie odpisu aktualizującego wartość inwestycji

Maj 22, 2019 Raporty bieżące

Zarząd spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu („Spółka”) informuje, iż w dniu 22.05.2019 r. dokonał odpisu aktualizacyjnego posiadanych przez Spółkę udziałów w spółce ARFixer Sp. z o.o. na kwotę 840.000,00 zł, wskazując tym samym wartość posiadanych udziałów w tej spółce na kwotę 0,00 zł. Niniejszy odpis aktualizacyjny będzie uwidoczniony w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, przez co sprawozdanie to zostanie odpowiednio skorygowane. Powodem tej decyzji jest fakt, iż spółka ARFixer Sp. z o.o. w poprzednich okresach wykazywała ujemne kapitały własne i nie rokuje poprawy na ich odbudowanie.

Zarząd przypomina, iż Spółka posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym ARFixer Sp. z o.o. Dokonanie odpisu aktualizacyjnego nie jest związane ze zbyciem posiadanych udziałów w tej spółce, a jedynie odpisaniem ich wartości w księgach rachunkowych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Może cię również zainteresować